Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Για Καταγγελία οποιασδήποτε Σύμβασης παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών από 25/02/2020-30/09/2020

Ισχύει για Καταγγελία οποιασδήποτε Σύμβασης παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών, έστω και μονομερώς από τον Πελάτη, η οποία καταγγέλλεται από τις 25/02/2020 έως και τις 30/09/2020

υπ. αρ. 84/13.04.2020
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ)
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

Άρθρο εβδομηκοστό 
Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων 
μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους 
για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

"...4.Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου